بازدید : 575

دوره های تخصصی

ارزش زیستن

اگر دانش شادی را در مدیریت و نظام‌ سیاسی و آموزشی به کار نگیریم، باید در سلامت عقل خود شک کنیم.

آنچه به زندگی ارزش زیستن می‌دهد، به احساس آسودگی‌ خاطر و آرامش خیال و شادی و نشاط و احساس رضایت و خرسندی باطن ما مربوط می‌شود. داشتن روابط نیکو و عالی از نیرومندترین منابع این احساس می‌باشد، سرایت و انتقال احساسات به این معناست که شمار زیادی از خُلقیات انسان از طریق ارتباطاتی که با مردم داریم، شکل می‌گیرد.

ارزش زیستن ارتباط موثر راه تغییر مهارت زندگی احساس شادی شاد بودن مهارت ارتباط موثر برقراری ارتباط موثر