بازدید : 263

دوره های تخصصی

اهمیت همگام شدن با دیگران

وقتی شما با کسی همگام می‌شوید در واقع می‌گویید: " من مثل شما هستم، می‌توانی روی من حساب کنی."

همگام شدن راهی برای ایجاد اعتماد و اطمینان در طرف مقابل است وقتی با کسی همگام می‌شوید، در قدم بعدی، او همگام با شما شده است. اگر در سطح دیگران ظاهر شوید آنها اساس راهنمایی و هدایت شما حرکت خواهند کرد.

اهمیت همگام شدن با دیگران همگام شدن ارتباط موثر برقراری ارتباط موثر راه تغییر