بازدید : 278

دوره های تخصصی

مدیریت اجتماعی

با انگیزه دادن و الهام بخشیدن به دیگران برای یک چشم انداز مشترک از چیزهای خوب و بدست آوردن یک اجتماع با درک خود آگاهی میتوان مدیریت اجتماعی را در اینجا تعریف کرد.

مدیریت اجتماعی آگاهی اجتماعی هوش اجتماعی راه تغییر ارتباط موثر چشم انداز مشترک